00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 شباهنگام
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:03 تیزر برنامه ها
01:48
00:45 آفریقای رام نشده
02:33
00:04 میان برنامه
02:37
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:32
00:04 میان برنامه
03:36
00:45 چشم شیشه ای
04:21
00:05 میان برنامه
04:26
01:30 تسبیح صبا
05:56
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:06
00:02 میان برنامه
06:08
02:10 زنده دعای ندبه
08:18
00:05 میان برنامه
08:23
09:10
00:05 تیزر برنامه ها
09:15
00:20 بازپخش خاطره
09:35
00:05 میان برنامه
09:40
01:05 طرحی برای فردا
10:45
00:05 پیام بازرگانی
10:50
01:15 زنده مناظره
12:05
00:05 میان برنامه
12:10
00:17 اذان
12:27
00:02 میان برنامه
12:29
00:40 گزارش هفتگی
13:09
00:45 شما وسیما
13:54
00:04 پیام بازرگانی
13:58
00:02 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 پیام بازرگانی
15:30
00:35 برنامه کودک و نوجوان
16:05
00:05 تیزر برنامه ها
16:10
00:05 پیام بازرگانی
16:15
01:40 فیلم سینمایی مادر من
17:55
00:05 میان برنامه
18:00
00:15 اذان
18:15
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:10 میان برنامه
19:30
00:50 دستپخت
20:20
00:10 میان برنامه
20:30
00:08 شبستان
20:38
00:10 برنامه مشارکتی
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:30 زنده ورزش و مردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد