00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 شباهنگام
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:04 تیزر برنامه ها
01:49
00:45 آفریقای رام نشده
02:34
00:05 میان برنامه
02:39
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:34
00:05 میان برنامه
03:39
00:45 چشم شیشه ای
04:24
00:05 میان برنامه
04:29
01:30 تسبیح صبا
05:59
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:09
00:02 میان برنامه
06:11
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:36
00:02 میان برنامه
06:38
08:25
00:10 میان برنامه
08:35
00:15 بازپخش سیمای آبادی
08:50
00:05 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرکانی
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرکانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرکانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 مستندهای کوتاه اقتصادی
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
01:00 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
00:05 تیزر برنامه ها
16:15
00:30 کارنامه صد
16:45
00:09 میان برنامه
16:54
00:05 پیام بازرگانی
16:59
00:30 بیراهه
17:29
00:06 پیام بازرگانی
17:35
00:05 میان برنامه
17:40
00:19 زنده فرمول یک
17:59
00:15 اذان
18:14
00:36 زنده فرمول یک
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
00:23 زنده ونوس
19:51
00:07 پیام بازرگانی
19:58
00:50 دستپخت
20:48
00:05 پیام بازرگانی
20:53
00:05 تیزر برنامه ها
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:20 زنده پایش (اشتغال)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد