00:45
00:05 میان برنامه
00:50
00:05 راز هستی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:45 آفریقای رام نشده
02:35
00:05 میان برنامه
02:40
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:35
00:05 تیزر برنامه ها
03:40
00:45 چشم شیشه ای
04:25
00:05 میان برنامه
04:30
01:30 تسبیح صبا
06:00
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:10
00:02 میان برنامه
06:12
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:37
00:02 میان برنامه
06:39
08:25
00:10 میان برنامه
08:35
00:15 بازپخش سیمای آبادی
08:50
00:05 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرکانی
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 سپاه
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
01:00 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:10
00:05 پیام بازرکانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:30 کارنامه صد
16:50
00:03 میان برنامه
16:53
00:05 پیام بازرگانی
16:58
00:35 برنامه کودک ونوجوان
17:33
00:07 پیام بازرگانی
17:40
00:19 زنده فرمول یک
17:59
00:15 اذان
18:14
00:36 زنده فرمول یک
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
00:23 زنده ونوس
19:51
00:07 پیام بازرگانی
19:58
00:45 دستپخت
20:43
00:05 میان برنامه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:20 قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد