00:45
00:05 میان برنامه
00:50
00:05 راز هستی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:04 تیزر برنامه ها
01:49
00:44 116 روز در نوفل لوشاتو
02:33
00:03 میان برنامه
02:36
00:55 بازپخش مجموعه داستانی ستارخان
03:31
00:03 میان برنامه
03:34
00:10 شبستان
03:44
00:05 راز هستی
03:49
00:34 در کنار فراعنه
04:23
00:04 تیزر برنامه ها
04:27
00:05 خلوت دل
04:32
01:30 تسبیح صبا
06:02
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:12
00:02 میان برنامه
06:14
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:39
00:02 میان برنامه
06:41
08:25
00:10 میان برنامه
08:35
00:15 بازپخش خاطره
08:50
00:05 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 میان برنامه
09:28
00:05 پیام بازرگانی
09:33
00:43 زنده دعوت به راهپیمایی 22 بهمن
10:16
00:10 پیام بازرکانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرکانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 زنده دعوت به راهپیمایی 22 بهمن
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
01:00 بازپخش مجموعه داستانی ستارخان
16:10
00:05 پیام بازرگانی
16:15
01:35 زنده دعوت به راهپیمایی 22 بهمن
17:50
00:07 میان برنامه
17:57
00:15 اذان
18:12
00:43 زنده ده ستاره
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
01:00 زنده فرمول یک
20:28
00:05 میان برنامه
20:33
00:15 خاطره
20:48
00:05 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی ستارخان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:30 زنده ای ایران

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد