00:00
00:40 چرخ فلک
00:40
00:50 اینجا ایران
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:25 از لاک جیغ تا خدا
02:20
00:50 بازپخش کودکانه
03:10
01:25 بازپخش سینمایی خاکستر و برف
04:35
00:45 بازپخش ایران دخت
05:20
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
01:30 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
01:00 بازپخش چرخ فلک
08:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:25 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
10:20
00:50 بازپخش کودکانه
11:10
01:25 بازپخش سینمایی خاکستر و برف
12:35
00:45 بازپخش ایران دخت
13:20
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
01:00 بازپخش چرخ فلک
16:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:30 خانه ما
21:30
00:30 مسیر
22:00
01:00 زنده با همستان
23:00
00:30 آفتاب نهان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 نفس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد