00:00
00:40 سر دلبران
00:40
00:50 کودک شو
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:10 بازپخش پخش
02:00
00:20 حزب خوانی قرآن
02:20
00:20 یکی از میان جمع
02:40
00:05 بازپخش میان برنامه
02:45
00:50 بازپخش کودکانه
03:35
00:25 سخنرانی (آمریکا)
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:30 بازپخش تاریخچه تیم ملی
05:30
01:00 بازپخش در جستجوی آرامش
06:30
01:00 بازپخش می شه بهتر شد
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:20 اذان مغرب لس آنجلس
08:00
00:40 بازپخش سر دلبران
08:40
00:50 بازپخش کودک شو
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:10 بازپخش پخش
10:00
00:50 بازپخش کودکانه
10:50
00:05 بازپخش میان برنامه
10:55
00:20 حزب خوانی قرآن
11:15
00:25 سخنرانی (آسیا)
11:40
00:20 اذان مغرب سیدنی
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:30 بازپخش تاریخچه تیم ملی
13:30
01:00 بازپخش در جستجوی آرامش
14:30
01:00 بازپخش می شه بهتر شد
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:20 بازپخش یکی از میان جمع
16:00
00:40 بازپخش سر دلبران
16:40
00:50 بازپخش کودک شو
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:20 حزب خوانی قرآن
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:25 سخنرانی (اروپا)
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:45 مسابقه آماده باش
21:40
00:50 لیسانسه ها 2
22:30
01:00 زنده می شه بهتر شد
23:30
00:20 اذان مغرب وین
23:50
00:10 زنده خبر

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد