00:00
00:30 هم سایه ها
00:30
00:10 میان برنامه
00:40
00:40 مستند جام
01:20
00:10 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:55 هزارداستان
02:45
00:50 بازپخش کودکانه
03:35
00:05 میان برنامه
03:40
00:15 ثمرقند
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:40 بازپخش بچه مهندس
05:40
00:05 بازپخش میان برنامه
05:45
01:45 بازپخش سینمایی تشکیلات
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش هم سایه ها
08:30
00:10 بازپخش میان برنامه
08:40
00:40 بازپخش مستند جام
09:20
00:10 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 سمت خدا
10:40
00:05 بازپخش میان برنامه
10:45
00:50 بازپخش کودکانه
11:35
00:05 بازپخش میان برنامه
11:40
00:15 بازپخش ثمرقند
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:40 بازپخش بچه مهندس
13:40
00:05 بازپخش میان برنامه
13:45
01:45 بازپخش سینمایی تشکیلات
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش هم سایه ها
16:30
00:10 بازپخش میان برنامه
16:40
00:40 بازپخش مستند جام
17:20
00:10 بازپخش پخش
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:25 سلام نهاوند
21:25
00:05 میان برنامه
21:30
01:55 سینمایی تفنگدار
23:25
00:05 میان برنامه
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 دلدادگان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد