00:00
00:55 بازپخش ادامه زنده باد زندگی
00:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:00
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
01:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:50
00:15 فوت کوزه گری
02:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:10
00:25 بازپخش نگی که نگفتی
02:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:40
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
03:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
03:10
00:50 فاز
04:00
01:00 بازپخش تصویر زندگی
05:00
00:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
01:30 بازپخش فاز
08:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:05
01:15 زنده مثبت دو
09:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:05 قراردل
11:45
00:15 شهدای نیروی انتظامی
12:00
00:15 ویژه اذان
12:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:20
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
13:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
13:15
00:20 بازپخش اوج یادگیری
13:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:40
00:15 یک فنجان سلامت
13:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:05
00:55 زنده تصویر زندگی
15:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
15:10
00:50 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:20 از لاک جیغ تا خدا
18:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:05
01:05 زنده عصرخانواده +ویژه اذان
19:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:15
00:20 سوغات جنگل
19:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:40
00:15 میانبر
19:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:00
00:10 نما دو
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 زنده نگی که نگفتی
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال هست ونیست
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:15 دل افروزان
23:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:50
00:10 بازپخش زنده باد زندگی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد