00:20
00:02 تیزر برنامه
00:22
00:10 میان برنامه
00:32
00:15 بازپخش ویژه دهه کرامت
00:47
00:10 یک پنجره
00:57
00:03 پیام بازرگانی
01:00
01:33 فیلم سینمایی راه بی پایان
02:33
00:02 میان برنامه
02:35
00:30 دنیای زیر آب
03:05
00:15 خلوت دل
03:20
00:05 میان برنامه
03:25
01:30 تسبیح صبا
04:55
00:02 میان برنامه
04:57
00:19 گل پونه ها
05:16
00:02 میان برنامه
05:18
00:30 نما
05:48
00:02 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:45 تارو پود
06:45
00:05 میان برنامه
06:50
00:30 بازپخش روایت فتح
07:20
00:05 تیزر برنامه ها
07:25
00:05 پیام بازرگانی
07:30
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 مجموعه داستانی چاردیواری
10:18
00:03 میان برنامه
10:21
00:08 یک لبخند
10:29
00:10 پیام بازرگانی
10:39
01:30 زنده سیمای خانواده
12:09
00:10 میان برنامه
12:19
00:10 طرح قرآنی
12:29
00:55 زنده آفتاب شرقی
13:24
00:30 زنده نسخه
13:54
00:04 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:15 ویژه دهه کرامت
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:55 بازپخش مجموعه داستانی شب عید
16:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
00:05 میان برنامه
16:10
00:12 جشنواره رضوی
16:22
00:20 ارتش
16:42
00:08 یک پنجره
16:50
00:05 پیام بازرگانی
16:55
00:30 کارنامه صد
17:25
00:05 پیام بازرگانی
17:30
00:05 یک لبخند
17:35
00:25 برنامه کودک و نوجوان
18:00
00:20 زنده گلستان هشتم
18:20
00:03 میان برنامه
18:23
00:30 مستند ایران
18:53
00:02 تیزر برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:15 ویژه دهه کرامت
19:45
00:10 میان برنامه
19:55
00:35 زنده گلستان هشتم
20:30
00:19 اذان
20:49
00:05 علم و ثروت
20:54
00:04 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرکانی
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:05 پیام بازرکانی
22:00
00:55 مجموعه داستانی شب عید
22:55
00:05 پیام بازرکانی
23:00

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد